ปิดเทอมสร้างสรรค์ เปิดหน้าต่างสู่การเรียนรู้

ปัญหาของผู้ปกครองในช่วงปิดเทอมคือ “สามเดือนนี้ จะให้ลูกทำอะไร?” จากผลสำรวจในปี 2561 พบว่า กิจกรรมที่เด็ก เยาวชน ตั้งใจจะทำในช่วงปิดเทอม 3 อันดับแรก คือ เล่นมือถือ อินเตอร์เน็ต 71% ตามด้วยการไปเที่ยวต่างจังหวัด 53% และหางานพิเศษทำ 46% นั่นคือสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการจริงหรือ?

ปัญหาของผู้ปกครองในช่วงปิดเทอมคือ “สามเดือนนี้ จะให้ลูกทำอะไร?” จากผลสำรวจในปี 2561 พบว่า กิจกรรมที่เด็ก เยาวชน ตั้งใจจะทำในช่วงปิดเทอม 3 อันดับแรก คือ เล่นมือถือ อินเตอร์เน็ต 71% ตามด้วยการไปเที่ยวต่างจังหวัด 53% และหางานพิเศษทำ 46% นั่นคือสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการจริงหรือ?

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •

กิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” เป็นกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ในทุกพื้นที่นี้ เรียกว่า “พื้นที่สร้างสรรค์” เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ และกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมกับช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพ กาย สังคม จิต และปัญญา ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อเป็นรากฐานของไทยแลนด์ 4.0

การจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในพื้นที่สร้างสรรค์ ช่วยสร้างให้เด็กมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และมุ่งหวังให้เป็น 3 เดือนแห่งการปิดเทอมที่มีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด

“ช่วงเวลาปิดเทอมเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ที่สำคัญ เป็นช่วงเวลาว่างของเด็กเยาวชน ที่ออกจากการเรียนการศึกษาชั่วคราว และเป็นเวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองต่างมองหากิจกรรมหรือสถานที่ที่รองรับบุตรหลานเพื่อให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์”

จากผลสำรวจของ ยูรีพอร์ต (U-Report) ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟในระหว่างปี 2560 – 2561 พบว่า เยาวชนกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งรู้สึกว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ไม่ปลอดภัย ขณะที่ 35% รู้สึกว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่มีพื้นที่สร้างสรรค์น้อย และมีเพียง 12% ที่มีโอกาสมีส่วนร่วมในพื้นที่และสื่อสร้างสรรค์ เนื่องจากได้ทราบช่องทางการเข้าถึง เด็กเยาวชนจึงอยากให้รัฐบาลได้สร้างพื้นที่ปลอดภัยแก่เด็กเยาวชนให้มากที่สุดถึง 42% และ 1 ใน 3 อยากมีส่วนร่วมในการสร่างสรรค์ในชุมชน

จะทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชนได้มีการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และมีสุขภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี การสนับสนุนให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การจัดกิจกรรมให้เด็กออกกำลังกายตามความถนัดของตนเองทั้งในเวลาปกติและในช่วงปิดเทอมจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรสนับสนุน

เพื่อทำให้ปิดเทอม เป็นปิดเทอมที่สร้างสรรค์แก่เด็ก ๆ พ่อแม่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะชวนลูกหลานให้ออกจากกรอบสี่เหลี่ยมของสมาร์ตโฟน อย่างน้อยก็ในช่วงปิดเทอมให้มาใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้กิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ทั้งหมดถูกรวบรวมเอาไว้ในเว็บไซต์ “www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com หรือ Facebook: ปิดเทอมสร้างสรรค์” เพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้ปกครองเข้าถึงได้ง่าย

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •

เรื่องโดย ปรภ ไม่ใช่ รปภ

%d bloggers like this: